YE3 സീരീസ്

  • YE3 സീരീസ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ TEFC തരം

    YE3 സീരീസ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ TEFC തരം

    YE3 ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ TEFC തരം അവതരിപ്പിക്കുന്നു - ഉയർന്ന വ്യവസായ നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിനും അസാധാരണമായ പ്രകടനം നൽകുന്നതിനുമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു വിപ്ലവകരമായ ഉൽപ്പന്നം.ഈ മോട്ടോർ IEC60034 സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി പൂർണ്ണമായി പാലിക്കുന്നു, ഗുണനിലവാരത്തിനും കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും ആവശ്യമായ എല്ലാ ആവശ്യകതകളും ഇത് നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.