PSB4 സീരീസ്

  • PSB4 സീരീസ് എൻഡ് സക്ഷൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്

    PSB4 സീരീസ് എൻഡ് സക്ഷൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്

    PSB4 മോഡൽ 1.1-250kW അവതരിപ്പിക്കുന്നു - നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശക്തിക്കും കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും ആത്യന്തികമായ പരിഹാരം.അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഈ അത്യധികം നൂതനമായ ഉൽപ്പന്നം സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രകടനവും അസാധാരണമായ ദൈർഘ്യവും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.